VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG           

Warning: getimagesize(/home/icenuce/domains/ice-nuce.edu.vn/public_html/uploads/images/Untitled-1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/icenuce/domains/ice-nuce.edu.vn/public_html/modules/Showtime/function.default_jQuery.php on line 42


VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng

2. Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Viện KTCTXD

3. Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Institute of Civil Engineering

4. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: ICE

5. Trụ sở: Số 55 - Đường Giải Phóng - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

6. Điện thoại: (+84).24.38.692.169/(+84).962.348.670

Fax: (+84).24.3628.2169

7. Website:    http://www.ice-nuce.edu.vn         Email: ice@nuce.edu.vn

Điều 1. Hình thức và cơ sở pháp lý

1. Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng (sau đây gọi tắt là “Viện”) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Trường Đại học Xây dựng,

2. Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng thành lập và hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 và các văn bản liên quan. Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng được thành lập từ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xây dựng theo Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi số 1545/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Tư cách pháp nhân

1. Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng bằng tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

2. Viện Kỹ thuật Công trình Xây dựng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3. Viện có vốn và tài sản riêng. Viện chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ.

4. Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng, thương hiệu của Viện theo quy định của pháp luật và quy chế của Trường Đại học Xây dựng.

5. Viện kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xây dựng

6. Trong quá trình hoạt động, Viện có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, của Trường Đại học Xây dựng và của Điều lệ này.

Điều 3. Vốn điều lệ của Viện

  1. Vốn điều lệ của Viện là: 5.171.615.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ một trăm bảy mươi mốt triệu sáu trăm mười năm nghìn đồng chẵn)
  2. Vốn điều lệ của Viện bao gồm: Vốn do chủ sở hữu giao cho Viện hoạt động và các nguồn vốn hợp pháp khác.
  3. Vốn điều lệ của Viện có thể tăng giảm bằng cách:                                                                                            + Tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu/cơ quan chủ quản.  + Điều chỉnh mức vốn điều lệ của Viện tương ứng với tài sản của Viện.                                                              + Lợi nhuận sau thuế bổ sung vào vốn điều lệ
  4. Việc tăng giảm vốn điều lệ của Viện phải được sự chấp thuận của chủ sở hữu/cơ quan chủ quản và phải đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố vốn điều lệ đã điều chỉnh.
  5. Tài sản của Viện bao gồm tài sản cố định và tài sản lưu động được hình thành từ vốn điều lệ của Viện, vốn vay, các nguồn vốn hợp pháp khác do Viện quản lý và sử dụng.